Isipool pH-L3

Isipool pH-L3


15:10

Mám pro svùj bazén Isipool pH-L3 a chtìl bych vìdìt, které èidlo ref objednat pro výmìnu.

Dobrý den, chvilku, pošlu vám odkaz.

Nad produkt, který potøebujete

15:14

Nemùžeme prostì vymìnit sondu bez kabelu?

Ne, na tomto typu sondy ne, protože kabel je v sondì utìsnìn.

15:16

OK. Dìkuji.

16:14

Pokraèování naší výmìny z minulého týdne. Mùžete potvrdit, že pro svùj materiál isipool pH-L3 musím objednat sondu z výše uvedeného odkazu?

Ahoj, urèitì ano

16:19

OK. Dìkuji. Objednávám hned online. Jaký èas dodání? Musím naplánovat návštìvu osoby, která udržuje mùj bazén, a chci se ujistit, že jsem obdržel veškeré vybavení pro schùzku.

48 hodin

16:20

Dobøe, dìkuji, objednávám. Nechal jsem zprávu na vašem 02. Neberte to v úvahu, protože mám všechny informace.

OK . Dìkuji

Přidat komentář