BIO-UV PH regulátor

BIO-UV PH regulátor

18:22

Ahoj,

Regulátor BIO-UV PH mého bazénu nainstalovaný v roce 2002 již nefunguje (fialová pøední strana, žlutá skøíò èerpadla).
Mùže to být sonda PH (nahrazena v roce 2013).
Jaká je cena kompatibilní sondy PH?

srdeènì

bot: Zpráva o nepøítomnosti 18:22

V tuto chvíli jsme zaneprázdnìni. Pøijmìte prosím naši omluvu. Pokud nám zanecháte svùj e-mail, odpovíme co nejdøíve.

Dobrý veèer,


Je to možné

Dokážete pøeèíst hodnotu ph?

18:25

ano vždy hodnota na 7,2

Pokud dáváte sondu do standardního roztoku nebo do vody s octem. Pohybuje se hodnota?

18:26

Èerpadlo se nikdy nespustí ani zmìnou jumperu pro pøepnutí z PH + na PH-

Pøesto zkuste zjistit, jak je sonda citlivá na octovou vodu

18:28

Momentálnì tam nejsem. Mám kontrolní roztok pH = 4, který mùžu pøíští týden vyzkoušet na místì.

Nebo napøíklad. Jinak potøebujete sondu

6:30 odpoledne

Dìkuji . Budu tì informovat.

ph-redox-pool.com 6:30 odpoledne

Dobrou noc

Přidat komentář