1. ph-redox-pool.com

Zákonné oznámení

Označení

Ivana Gottvaldová-ph-sonda-redox-piscine.fr

Ústředí:
Dobrovodska 32/21
370 06 České Budějovice-Česká republika

Emailová adresa :
22 rue du camp romain
14480 Banviller-FrancieE -mail: kontaktní formulář


SIRET / IČO: 76597709

Ředitel publikace

Olivier Michaud

Design a výroba

Olivier Michaud

Ubytování

OVH
Kellermannova ulice 2
59100 Roubaix

Informace

V souladu se zákonem „Informatique et Libertés“ ze 6. ledna 1978 (článek 34) máte právo na přístup, úpravu, opravu a vymazání údajů, které se vás týkají. Chcete-li toto právo uplatnit, můžete kontaktovat sonda-ph-redox-p Piscine.fr prostřednictvím kontaktního formuláře na webu nebo poštou na následující adresu:

Ivana Gottvaldová-ph-sonda-redox-piscine.fr
Dobrovodska 32/21
370 06 České Budějovice-Česká republika

Práva na reprodukci :

Informace uvedené na tomto webu jsou veřejné. Reprodukce stránek tohoto webu je povolena za podmínky uvedení zdroje a vytvoření odkazu na referenčních stránkách. Nelze je použít pro komerční nebo reklamní účely. Pokud jsou údaje na tomto webu nominativní, uživatelé je musí použít v souladu s platnými předpisy a doporučeními Národní komise pro informatiku a svobody (CNIL).Zásady ochrany osobních údajů a ochrana osobních údajů


Probe-ph-redox-p Piscine.fr se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů internetu a respektovat jejich soukromí v souladu s platnou francouzskou a evropskou legislativou. Od návštěvníků nejsou požadována žádná osobní data, která by jim umožnila nahlédnout na webovou stránku probe-ph-redox-p Piscine.fr.

Každý formulář na webu omezuje shromažďování osobních údajů na to, co je nezbytně nutné. Náš web se zavazuje poskytnout vám prostřednictvím svých všeobecných prodejních podmínek, zásad používání souborů cookie a svých právních prohlášení:

 • účely shromažďování osobních údajů
 • povinnou nebo volitelnou povahu údajů
 • příjemci shromážděných údajů
 • doba uchovávání shromážděných údajů
 • vaše práva v oblasti IT a svobod a jak je uplatňovat


U každého formuláře na webu Piscine.fr probe-ph-redox-p vám jedno nebo více zaškrtávacích políček umožňuje výslovně dát souhlas se shromažďováním a zpracováním požadovaných osobních údajů. To umožňuje probe-ph-redox-p Piscine.fr zajistit, aby osobní údaje, které jsou do ní přeneseny, mohly být skutečně použity pro účely výslovně uvedené ve formuláři a přijaté uživatelem internetu. Každé zaškrtnuté políčko odpovídá konkrétnímu účelu zpracování osobních údajů a bude sloužit jako právní důkaz souhlasu uživatele.

V žádném případě nebude probe-ph-redox-p Piscine.fr používat tyto osobní údaje k jinému účelu, než k jakému je výslovně uvedeno v těchto Zásadách a ve formách přijatých uživatelem internetu.

Probe-ph-redox-pygiène.fr se zavazuje, že nebude používat osobní údaje v žádném jiném kontextu, než jaký je definován v těchto zásadách, ani je nepředá třetím stranám, které v nich nejsou uvedeny, s výjimkou případů stanovených zákonem.JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME, JAK A ZA CO ÚČELY?

Vaše osobní údaje můžeme obdržet díky různým funkcím stránek, a zejména prostřednictvím požadavků, které zadáváte, objednávek, které zadáváte, služeb, které požadujete, a souborů cookie nainstalovaných pomocí sondy-ph-redox-p Piscine.fr ve vašem terminál.

Probe-ph-redox-p Piscine.fr uvádí své zpracování osobních údajů v níže uvedené tabulce, která uvádí:

(i) kategorie shromážděných osobních údajů, (ii) účely a použití, které z nich byly vytvořeny, a (iii) právní základ stanovující důvody, pro které takové zpracování provádíme.

Účel

Kategorie dat

Právní základ

Prodej produktů na webu: validace a správa objednávek a dodávek

Totožnost (titul, příjmení, jméno) Kontaktní údaje, včetně fakturační a dodací adresy, e -mail, telefonní číslo, informace o objednávce (množství, typ produktů atd.), Platební údaje

Uzavření smlouvy mezi vámi a Probe-ph-redox-p Piscine.fr, zákonná povinnost

Zřízení osobního prostoru zákazníka

Totožnost (titul, příjmení, jméno), datum narození (nepovinné), kontaktní údaje (e -mail, telefonní číslo a adresa), firemní (nepovinné) faktury

Uzavření smlouvy mezi vámi a Probe-ph-redox-p Piscine.fr

Poskytování doplňkových služeb:

Sledování objednávek, zákaznický servis, žádost o informace, výběr, vrácení nebo výměna, uplatnění záruk nebo spory

Identita

Kontaktní údaje včetně fakturační a dodací adresy

Informace o požadavku / záruce / právu na odstoupení (doba trvání, připojení atd.)

Uzavření smlouvy mezi vámi a Probe-ph-redox-p Piscine.fr

Včetně opatření a výměn před a po uzavření smlouvy, zákonná povinnost

Správa nezaplacených dluhů, boj proti podvodům / inkaso / soudní spory a předběžné soudní spory

Doklad o adrese nebo debetu na jméno zákazníka nebo jeho příjemce, kopie občanského průkazu.

Oprávněný zájem (vytvoření důkazu) na prevenci podvodů a selhání plateb a zákonné povinnosti

Odběr zpravodaje / komerční vyhledávání

Zákazníci: identita, kontaktní údaje, historie obchodního vztahu

Další subjekty údajů: identita, kontaktní údaje

Soulad se zákonnou povinností (vést seznam kontaktů, kteří vznesli námitky proti zpravodaji), souhlas

Online navigace

Údaje o navigaci na webu:  

Konzultovaná stránka pro příjezd na Web a odkazy použité k ukončení,

Stránky zobrazené na našem webu,

Trvání vaší návštěvy

Technické informace:

IP adresa, MAC adresa atd.

Informace o vašem prohlížeči,

Informace o vašem terminálu,

Oprávněný zájem Probe-ph-redox-p Piscine.fr

(vylepšení, studie a zabezpečení stránek),

Uzavření smlouvy mezi vámi a Probe-ph-redox-p Piscine.fr (služby na Stránkách),

Předchozí souhlas Subjektů údajů (cookies, které nejsou nutné pro služby na Stránkách, behaviorální reklama, personalizace atd.)

Nemáme přístup k vašim finančním údajům (údaje týkající se platebních prostředků, číslo bankovní karty, datum vypršení platnosti a kód CVV), které jsou shromažďovány přímo naším zabezpečeným poskytovatelem plateb po dobu nepřesahující dobu nezbytnou pro dokončení transakce plus ochranná lhůta.

Některá data jsou nutná pro registraci na Stránce a pro zadání Objednávky. Tyto údaje jsou při shromažďování označeny hvězdičkou.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE DŮVĚRNÉ?


Vaše osobní údaje budeme uchovávat v souladu s příslušnými právními a regulačními ustanoveními a pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny, zejména:

- Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu trvání obchodního vztahu mezi zákazníky a probe-ph-redox-piscine.fr- Údaje týkající se objednávek jsou uchovávány po dobu maximálně 10 let ode dne doručení;- kdy kontaktujete nás s žádostí o informace, uchováváme vaše osobní údaje po dobu nezbytnou ke zpracování vaší žádosti (pokud to nevede k vaší objednávce, v takovém případě se uchování prodlouží na dobu uvedenou výše); - pokud máte souhlasili se zasíláním reklamních sdělení, uchováváme vaše osobní údaje, dokud se neodhlásíte, nebo po dobu nečinnosti (absence aktivního kontaktu od vás) zavedenou po dobu 3 let ve Francii; - neaktivní osobní prostory budou odstraněny po dvou letech nečinnosti; - když soubory cookie jsou umístěny na vašem počítači, uchováváme je tak dlouho, jak je potřeba nezbytné pro dosažení jejich účelu a po dobu definovanou v souladu s místními předpisy a doporučeními, což je ve Francii třináct měsíců; a- Když nás kontaktujete, abyste odeslali svou žádost o nabídku práce ze sondy-ph-redox-p Piscine.fr, nebo o spontánní žádost, uchováváme vaše osobní údaje, dokud nebude pozice udělena nebo na dobu, která nesmí překročit maximální doba trvání dva roky.

Ve všech těchto situacích však možná budeme muset vaše osobní údaje archivovat delší dobu, zejména při aplikaci konkrétních zákonných nebo regulačních ustanovení a / nebo za účelem dodržení příslušných promlčecích lhůt.S kým sdílíme vaše údaje?

Některé vaše osobní údaje mohou být přístupné třetím stranám, s nimiž je sonda-ph-redox-p Piscine.fr vázána smluvním závazkem k zajištění ochrany vašich osobních údajů.

Partneři a poskytovatelé služeb třetích stran mají přístup k vašim osobním údajům, včetně:

 • Poskytovatelé IT, včetně hostingu
 • Poskytovatelé dopravy (například La Poste, DPD)
 • Obchodní partneři - Poskytovatelé plateb - Subjekty odpovědné za sběr - Orgány odpovědné za kontrolu společnosti - Vydavatelé reklamních cookies a sociálních sítí (viz naše zásady cookies)

Příjemci osobních údajů podléhají povinnosti mlčenlivosti a předkládají záruky požadované předpisy vztahujícími se na osobní údaje.

Osobní údaje shromážděné na webu sonda-ph-redox-p Piscine.fr jsou zpracovávány podle zabezpečených protokolů, které výrazně omezují rizika zachycení nebo obnovy třetími stranami. Dávejte si však pozor, abyste při používání našich formulářů neprozradili zbytečné nebo citlivé osobní údaje. Pokud nám chcete sdělit takové informace, použijte prosím poštovní službu.JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?


Pokud jde o vaše osobní údaje, máte řadu práv, konkrétně:

 • Právo na přístup a informace: máte právo být informováni o zpracování, kterému podléhají vaše osobní údaje. Máte právo přistupovat k těmto osobním údajům a získat jejich kopii.
 • Právo na opravu: máte právo na opravu svých chybných osobních údajů nebo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“): v určitých případech máte právo na výmaz svých osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování: v určitých případech máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: za určitých podmínek máte právo obdržet Osobní údaje, které jste poskytli sondě-ph-redox-p Piscine.fr, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo převést tyto osobní údaje jinému správci údajů bez překážek ze sonda-ph-redox-p Piscine.fr.
 • Právo vznést námitku proti zpracování: máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo kdykoli odvolat váš souhlas se zpracováním na základě vašeho souhlasu: svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete odvolat, pokud je toto zpracování založeno na vašem souhlasu.
 • Právo dávat pokyny týkající se používání vašich údajů po vaší smrti.

Chcete-li získat další informace o svých právech nebo o uplatnění těchto práv, musíte v kontaktním formuláři podat žádost o sonda-ph-redox-pygiène.fr. Vezměte prosím na vědomí, že před zpracováním vaší žádosti vás možná budeme muset požádat o prokázání vaší identity a úplné odůvodnění informací ve vaší žádosti.

V případě potíží souvisejících se správou osobních údajů můžete podat stížnost u příslušného kontrolního úřadu (ve Francii CNIL: www.cnil.fr) nebo postoupit věc příslušným soudům.

Pokud si dotčené osoby nepřejí, aby byly předmětem obchodního průzkumu po telefonu, jsou rovněž informovány, že se mohou bezplatně zaregistrovat na seznamu námitek proti telefonnímu získávání informací od společnosti Bloctel na webu www.bloctel.gouv.fr.KDO KONTAKTOVAT?

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se zpracování a používání vašich osobních údajů nebo pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, nás prosím kontaktujte na následujících souřadnicích:

-Telefonicky na čísle +420 602 429 381 nebo e-mailem: sales@sonde-ph-redox-pygiène.fr

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.