1. ph-redox-pool.com

Zákonné oznámení

Označení

Ivana Gottvaldová-ph-probe-redox-piscine.fr

Sídlo společnosti:
Dobrovodská 32/21
370 06 České Budějovice-Česká republika

Telefon: +420 602 429 381

Emailová adresa :
22 rue du camp romain
14480 Banviller-Francie

Telefon: 02 61 77 01 89

E-mail: kontaktní formulář


SIRET / IČO: 76597709

Ředitel publikace

Olivier Michaud

Design a výroba

Olivier Michaud

Ubytování

OVH
2 Kellermann Street
59100 Roubaix

Informace

V souladu se zákonem „Informatique et Libertés“ ze dne 6. ledna 1978 (článek 34) máte právo na přístup, úpravu, opravu a mazání údajů, které se vás týkají. Chcete-li toto právo využít, můžete kontaktovat sondu-ph-redox-p Piscine.fr prostřednictvím kontaktního formuláře na webu nebo poštou na následující adresu:

Ivana Gottvaldová-ph-probe-redox-piscine.fr
Dobrovodská 32/21
370 06 České Budějovice-Česká republika

Reprodukční práva :

Informace uvedené na tomto webu jsou veřejné. Reprodukce stránek tohoto webu je povolena pod podmínkou uvedení zdroje a vytvoření odkazu na referenční stránce (stránkách). Nelze je použít pro komerční nebo reklamní účely. Pokud jsou údaje na tomto webu nominální, musí je uživatelé používat v souladu s platnými předpisy a doporučeními Národní komise pro informatiku a svobody (CNIL).Zásady ochrany osobních údajů a ochrana osobních údajů


Probe-ph-redox-p Piscine.fr se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů internetu a respektovat jejich soukromí v souladu s platnými francouzskými a evropskými právními předpisy. Od návštěvníků se nevyžadují žádné osobní údaje, které by jim umožňovaly navštívit webovou stránku Piscine.fr sondy-ph-redox-p.

Každý formulář na webu omezuje shromažďování osobních údajů na to, co je nezbytně nutné. Náš web se zavazuje poskytovat vám prostřednictvím svých obecných prodejních podmínek, svých zásad používání cookies a svých právních upozornění:

 • účely shromažďování osobních údajů
 • povinná nebo volitelná povaha údajů
 • příjemce shromážděných údajů
 • doba uchovávání shromážděných údajů
 • vaše práva na IT a svobody a jak je uplatňovat


Na každém formuláři na webu Piscine.fr sondy-ph-redox-p vám jedno nebo více zaškrtávacích políček umožňuje výslovně udělit souhlas se shromažďováním a zpracováním požadovaných osobních údajů. To umožňuje sondě-ph-redox-p Piscine.fr zajistit, aby osobní údaje přenášené do ní mohly být skutečně použity pro účely výslovně oznámené na formuláři a přijaté uživatelem internetu. Každé zaškrtnuté políčko odpovídá určitému účelu zpracování osobních údajů a bude sloužit jako právní důkaz o souhlasu uživatele.

V žádném případě nebude sonda-ph-redox-p Piscine.fr používat tyto osobní údaje k jiným účelům, než které jsou výslovně uvedeny v těchto zásadách a ve formách přijímaných uživatelem internetu.

Probe-ph-redox-pygiène.fr se zavazuje, že nepoužije osobní údaje v žádném jiném kontextu, než jaký je definován v těchto zásadách, ani je nebude předávat třetím stranám, které v nich nejsou uvedeny, s výjimkou případů stanovených zákonem.JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME, JAK A K ČEMU JE ÚČEL?

Vaše osobní údaje můžeme obdržet díky různým funkcím webu, zejména prostřednictvím vámi zadaných požadavků, objednávek, které zadáváte, vámi požadovaných služeb a cookies nainstalovaných sondou-ph-redox-p Piscine.fr na váš terminál.

Probe-ph-redox-p Piscine.fr uvádí své zpracování osobních údajů v tabulce níže, která uvádí:

(i) kategorie shromážděných osobních údajů, (ii) jejich účel a použití a (iii) právní základ stanovující důvody, pro které takové zpracování provádíme.

Účel

Kategorie dat

Právní základ

Prodej produktů na webu: ověřování a správa objednávek a dodávek

Totožnost (titul, příjmení, jméno) Kontaktní údaje, včetně fakturační a dodací adresy, e-mail, telefonní číslo, informace o objednávce (částka, typ produktů atd.), Platební údaje

Uzavření smlouvy mezi vámi a Probe-ph-redox-p Piscine.fr, právní povinnost

Zřízení osobního prostoru zákazníka

Totožnost (titul, příjmení, jméno), datum narození (volitelně), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo a adresa), firemní (volitelně) faktury

Uzavření smlouvy mezi vámi a Probe-ph-redox-p Piscine.fr

Poskytování doplňkových služeb:

Sledování objednávek, zákaznický servis, žádost o informace, výběr, vrácení nebo výměna, uplatnění záruk nebo sporů

Identita

Kontaktní údaje, včetně fakturačních a dodacích adres

Informace o požadavku / záruce / právu na odstoupení (doba trvání, připojení atd.)

Uzavření smlouvy mezi vámi a Probe-ph-redox-p Piscine.fr

Včetně opatření a výměn před a po uzavření smlouvy, právní povinnost

Správa nezaplacených dluhů, boj proti podvodům / vymáhání / soudní spory a před zahájením soudního řízení

Doklad o adrese nebo debetu na jméno zákazníka nebo jeho příjemce, kopie občanského průkazu.

Oprávněný zájem (prokázání důkazu) na prevenci podvodů a nesplácení plateb a právní povinnosti

Předplatné bulletinu / komerční prospekce

Zákazníci: totožnost, kontaktní údaje, historie obchodního vztahu

Další subjekty údajů: totožnost, kontaktní údaje

Dodržování zákonné povinnosti (udržovat seznam kontaktů, které vznesly námitky proti zpravodaji), souhlas

Online navigace

Data navigace na webu:  

Stránka konzultovaná k příjezdu na Web a odkazy použité k opuštění,

Stránky zobrazené na našem webu,

Doba vaší návštěvy

Technické informace:

IP adresa, MAC adresa atd.,

Informace o vašem prohlížeči,

Informace o vašem terminálu,

Oprávněný zájem sondy-ph-redox-p Piscine.fr

(vylepšení, studium a zabezpečení webu),

Uzavření smlouvy mezi vámi a Probe-ph-redox-p Piscine.fr (služby na webu),

Předchozí souhlas subjektů údajů (soubory cookie nejsou nutné pro služby webu, behaviorální reklamu, personalizaci atd.)

Nemáme přístup k vašim finančním údajům (údaje týkající se platebních prostředků, čísla bankovní karty, data vypršení platnosti a kódu CVV), které jsou shromažďovány přímo naším poskytovatelem zabezpečených plateb po dobu nepřesahující dobu nezbytnou pro dokončení transakce plus ochrannou lhůtu.

Určité údaje jsou vyžadovány pro registraci na webu a pro zadání objednávky. Tyto údaje jsou při sběru označeny hvězdičkou.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE DŮVĚRNÉ?


Vaše osobní údaje budeme uchovávat v souladu s příslušnými právními a regulačními ustanoveními a pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny, zejména:

- Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu trvání obchodního vztahu mezi zákazníky a sondou-ph-redox-piscine.fr - Údaje týkající se objednávek jsou uchovávány maximálně po dobu 10 let od data doručení; - kdy pokud nás kontaktujete pro žádost o informace, uchováváme vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro zpracování vaší žádosti (pokud to nevede k vaší objednávce, v takovém případě je uchování prodlouženo na dobu uvedenou výše); - když máte souhlasíte s přijímáním reklamních zpráv, vaše osobní údaje uchováváme, dokud se nepřihlásíte k odběru nebo po období nečinnosti (absence aktivního kontaktu z vaší strany) stanovené po dobu 3 let ve Francii; - neaktivní osobní prostory budou vymazány po dvou letech nečinnosti; - když cookies jsou umístěny ve vašem počítači, uchováváme je tak dlouho, jak je to nutné nezbytné pro dosažení jejich účelu a po dobu stanovenou v souladu s místními předpisy a doporučeními, což je ve Francii třináct měsíců; a- Když nás kontaktujete a podáte žádost o pracovní nabídku ze sondy-ph-redox-p Piscine.fr, nebo o spontánní žádost, uchováme vaše osobní údaje až do udělení pozice nebo do doby, která nesmí překročit maximální doba trvání dvou let.

Ve všech těchto situacích však možná budeme muset vaše osobní údaje archivovat po delší dobu, zejména při aplikaci konkrétních právních nebo regulačních ustanovení a / nebo za účelem dodržení příslušných promlčecích lhůt.S kým sdílíme vaše data?

Některé z vašich osobních údajů mohou být přístupné třetím stranám, se kterými je společnost son-ph-redox-p Piscine.fr vázána smluvním závazkem, aby byla zajištěna ochrana vašich osobních údajů.

Partneři a poskytovatelé služeb třetích stran mají přístup k vašim osobním údajům, včetně:

 • Poskytovatelé IT, včetně hostingu
 • Poskytovatelé dopravy (například La Poste, DPD)
 • Obchodní partneři - Poskytovatelé plateb - Subjekty odpovědné za inkaso - Subjekty odpovědné za kontrolu společnosti - Vydavatelé reklamních cookies a sociálních sítí (viz naše zásady cookies)

Příjemci osobních údajů podléhají povinnosti mlčenlivosti a představují záruky požadované předpisy týkajícími se osobních údajů.

Osobní údaje shromážděné na webu Piscine.fr sondy-ph-redox-p jsou zpracovávány podle zabezpečených protokolů, které značně omezují riziko odposlechu nebo obnovení třetími stranami. Při používání našich formulářů však buďte opatrní, abyste nezveřejňovali zbytečné nebo citlivé osobní údaje. Pokud nám chcete tyto informace sdělit, použijte poštovní službu.JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?


Pokud jde o vaše osobní údaje, máte řadu práv, jmenovitě:

 • Právo na přístup a informace: máte právo být informováni o zpracování, kterému podléhají vaše osobní údaje. Máte právo na přístup k těmto osobním údajům a na získání jejich kopie.
 • Právo na opravu: máte právo na opravu svých chybných osobních údajů nebo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“): v určitých případech máte právo na výmaz svých osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování: v určitých případech máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: za určitých podmínek máte právo obdržet osobní údaje, které jste poskytli sondě-ph-redox-p Piscine.fr, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo na přenos těchto osobních údajů jinému správci údajů bez překážek ze sondy-ph-redox-p Piscine.fr.
 • Právo vznést námitku proti zpracování: máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním na základě vašeho souhlasu: svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete odvolat, pokud je toto zpracování založeno na vašem souhlasu.
 • Právo na pokyny ohledně používání vašich údajů po vaší smrti.

Chcete-li získat další informace o svých právech nebo o jejich uplatnění, musíte v kontaktním formuláři podat žádost na sonda-ph-redox-pygiène.fr. Před zpracováním vaší žádosti vás možná budeme muset požádat, abyste prokázali svoji totožnost a plně odůvodnili údaje ve vaší žádosti.

V případě obtíží souvisejících se správou osobních údajů můžete podat stížnost u příslušného kontrolního úřadu (ve Francii, CNIL: www.cnil.fr) nebo se obrátit na příslušný soud.

Pokud si dotčené osoby nepřejí být předmětem telefonického průzkumu trhu, jsou rovněž informováni, že se mohou bezplatně zaregistrovat na seznamu námitek proti telefonnímu pořizování Bloctel na stránce www.bloctel.gouv.fr.KDO KONTAKTOVAT?

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se našeho zpracování a používání vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás na následujících souřadnicích:

- Telefonicky na +420 602 429 381 nebo e-mailem: sales@sonde-ph-redox-pygiène.fr

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.