1. ph-redox-pool.com

Zákonné oznámení

Označení

Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr

Sídlo společnosti:
Dobrovodska 32/21
370 06 České Budějovice-Česká republika

Telefon: +420 602 429 381

Emailová adresa :

Dobrovodska 32/21
370 06 České Budějovice-Česká republika

Telefon: +420 602 429 381

E-mailem: Kontaktní formulář


SIRET / IČO: 76597709

Ředitel publikace

Olivier Michaud

Design a výroba

Olivier Michaud

Ubytování

OVH
2 Kellermann Street
59100 Roubaix

Informace

V souladu se zákonem „Informatique et Libertés“ ze dne 6. ledna 1978 (článek 34) máte právo přistupovat, upravovat, opravovat a mazat údaje, které se vás týkají. Chcete-li toto právo uplatnit, můžete kontaktovat sondu-ph-redox-p Piscine.fr prostřednictvím kontaktního formuláře na webu nebo poštou na následující adresu:

Ivana Gottvaldová-sonda-ph-redox-piscine.fr
Dobrovodska 32/21
370 06 České Budějovice-Česká republika

Práva na rozmnožování :

Informace uvedené na tomto webu jsou veřejné. Reprodukce stránek tohoto webu je povolena za podmínky uvedení zdroje a vytvoření odkazu na referenční stránku (y). Nelze je použít pro komerční nebo reklamní účely. Pokud jsou údaje na této stránce nominativní, uživatelé je musí používat v souladu s platnými předpisy a doporučeními Národní komise pro informatiku a svobody (CNIL).

 

 

Zásady ochrany osobních údajů a ochrana osobních údajů


Probe-ph-redox-p Piscine.fr se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů internetu a respektovat jejich soukromí v souladu s platnými francouzskými a evropskými právními předpisy. Od návštěvníků se nepožadují žádné osobní údaje, které by jim umožnily nahlédnout na webovou stránku sondy-ph-redox-p Piscine.fr.

Každý formulář na webu omezuje shromažďování osobních údajů na to, co je nezbytně nutné. Náš web se zavazuje poskytnout vám prostřednictvím svých všeobecných podmínek prodeje, zásad používání souborů cookie a zákonných upozornění:

·         účely shromažďování osobních údajů

·         povinná nebo nepovinná povaha údajů

·         příjemce (příjemci) shromážděných údajů

·         retenční období shromážděných údajů

·         vaše práva na IT a svobody a jak je uplatňovat


V každém formuláři na webu sondy-ph-redox-p Piscine.fr vám jedno nebo více zaškrtávacích políček umožňuje výslovně udělit souhlas se shromažďováním a zpracováním požadovaných osobních údajů. To umožňuje sondě-ph-redox-p Piscine.fr zajistit, aby osobní údaje, které jí byly předány, mohly být skutečně použity pro účely výslovně oznámené ve formuláři a přijaty uživatel internetu. Každé zaškrtnuté políčko odpovídá konkrétnímu účelu zpracování osobních údajů a bude sloužit jako právní důkaz souhlasu uživatele.

V žádném případě nebude sonda-ph-redox-p Piscine.fr používat tato osobní data k jinému účelu než k tomu, který je výslovně uveden v těchto zásadách a ve formách akceptovaných uživatelem internetu.

Probe-ph-redox-p Piscine.fr se zavazuje, že nebude používat osobní údaje v žádném jiném kontextu, než je ten, který je definován v těchto zásadách, a nebude je předávat třetím stranám, které v nich nejsou uvedeny, s výjimkou případů stanovených podle zákona.

 

 

CO DĚLÁME OSOBNÍ ÚDAJE, JAK A PRO ČE ÚČELY?

Vaše osobní údaje můžeme obdržet díky různým funkcím tohoto webu, a to zejména prostřednictvím vámi zadaných objednávek, objednávek, služeb, které požadujete, a souborů cookie nainstalovaných společností sond-ph-redox-p Piscine.fr váš terminál.

Probe-ph-redox-pygiène.fr uvádí zpracování svých osobních údajů v následující tabulce, která uvádí:

(i) kategorie shromažďovaných osobních údajů, (ii) účely a použití těchto údajů a (iii) právní základ, který stanoví důvody, pro které takové zpracování provádíme.

Účel

Kategorie dat

Právní základ

Prodej produktů na webu: ověření a správa objednávek a dodávek

Identita (název, jméno, jméno) Kontaktní údaje, včetně fakturační a dodací adresy, e-mail, telefonní číslo, informace o objednávce (množství, typ produktů atd.), Platební údaje

Uzavření smlouvy mezi vámi a Probe-ph-redox-p Piscine.fr, zákonná povinnost

Zřízení osobního prostoru zákazníka

Identita (název, jméno, jméno), datum narození (volitelné), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo a adresa), firemní (nepovinné) faktury

Uzavření smlouvy mezi vámi a Probe-ph-redox-p Piscine.fr

Poskytování doplňkových služeb:

Sledování objednávek, zákaznický servis, žádost o informace, stažení, vrácení nebo výměna, uplatnění záruk nebo sporů

Identita

Kontaktní údaje, včetně fakturačních a dodacích adres

Informace o žádosti / záruce / právu na odstoupení (trvání, připojení atd.)

Uzavření smlouvy mezi vámi a Probe-ph-redox-p Piscine.fr

Včetně předsmluvních a pozmluvních opatření a výměn, právní závazek

Správa nesplacených dluhů, boj proti podvodům / inkaso / soudní spory a před zahájením soudního řízení

Doklad o adrese nebo debetu jménem zákazníka nebo jeho příjemce, kopie občanského průkazu.

Oprávněný zájem (prokázání důkazu) o předcházení podvodům a neplnění plateb a zákonná povinnost

Odběr zpravodaje / Obchodní průzkum

Zákazníci: identita, kontaktní údaje, historie obchodního vztahu

Další subjekty údajů: totožnost, kontaktní údaje

Dodržování zákonné povinnosti (udržujte seznam kontaktů, které vznesly námitky proti zpravodaji), souhlas

Online navigace

Navigační údaje webu:

Stránka, na kterou bylo navráceno místo, a odkazy použité k odchodu,

Stránky zobrazené na našem webu,

Délka vaší návštěvy

Technické informace:

IP adresa, MAC adresa atd.,

Informace o vašem prohlížeči,

Informace o vašem terminálu,

Oprávněný zájem Probe-ph-redox-p Piscine.fr

(vylepšení, studium a zabezpečení webu),

Plnění smlouvy mezi vámi a sondou-ph-redox-pygiène.fr (služby na webu),

Předchozí souhlas zúčastněných osob (Cookies nejsou nutné pro služby na stránkách, behaviorální reklamu, personalizaci atd.)

Nemáme přístup k vašim finančním údajům (údaje týkající se platebních prostředků, čísla bankovní karty, data vypršení platnosti a kódu CVV), které shromažďuje přímo náš bezpečný poskytovatel plateb po dobu nepřesahující toto nutné k dokončení transakce plus ochranná lhůta.

Určitá data jsou nutná pro registraci na webu a pro zadání objednávky. Tato data jsou při shromažďování označena hvězdičkou.

 

 

JAK DLOUHODNĚ UCHOVÁVÁME DŮVĚRNÉ DATA


Vaše osobní údaje budeme uchovávat v souladu s příslušnými právními a regulačními ustanoveními a pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, zejména:

- Neaktivní osobní prostory jsou smazány po dvou letech nečinnosti, - Když jsou do počítače ukládány soubory cookie, uchováváme je po dobu nezbytnou k dosažení jejich účelu a po dobu stanovenou v souladu s místními předpisy a doporučeními, která je třináct měsíců ve Francii; a - Když nás budete kontaktovat, abychom předložili vaši žádost o nabídku práce od sondy-ph-redox-p Piscine.fr, nebo pro spontánní žádost, uchováme vaše osobní údaje, dokud nebude pozice udělena, nebo do trvání, které nesmí přesáhnout maximální dobu dvou let. uchováváme je po dobu nezbytnou k dosažení jejich účelu a po dobu stanovenou v souladu s místními předpisy a doporučeními, což je ve Francii třináct měsíců; a - Když nás budete kontaktovat, abychom předložili vaši žádost o nabídku práce od sondy-ph-redox-p Piscine.fr, nebo pro spontánní žádost, uchováme vaše osobní údaje, dokud nebude pozice udělena, nebo do trvání, které nesmí přesáhnout maximální dobu dvou let. uchováváme je po dobu nezbytnou k dosažení jejich účelu a po dobu stanovenou v souladu s místními předpisy a doporučeními, což je ve Francii třináct měsíců; a - Když nás budete kontaktovat, abychom předložili vaši žádost o nabídku práce od sondy-ph-redox-p Piscine.fr, nebo pro spontánní žádost, uchováme vaše osobní údaje, dokud nebude pozice udělena, nebo do trvání, které nesmí přesáhnout maximální dobu dvou let.

Ve všech těchto situacích však možná budeme muset vaše osobní údaje archivovat po delší dobu, zejména při uplatňování konkrétních právních nebo regulačních ustanovení a / nebo za účelem dodržení platných promlčecích lhůt.

 

S kým sdílíme vaše data?

Některé z vašich osobních údajů mohou být přístupné třetím stranám, s nimiž sonda-ph-redox-p Piscine.fr je vázán smluvním závazkem zajistit ochranu vašich osobních údajů.

Partneři a poskytovatelé služeb třetích stran mohou přistupovat k vašim osobním údajům, včetně:

·         Poskytovatelé IT, včetně hostingu

·         Poskytovatelé dopravy (například La Poste, DPD)

·         Obchodní partneři - Poskytovatelé plateb - Orgány odpovědné za inkaso - Orgány odpovědné za kontrolu společnosti - Vydavatelé reklamních cookies a sociálních sítí (viz naše zásady týkající se cookies)

Příjemci osobních údajů podléhají povinnosti mlčenlivosti a předkládají záruky požadované předpisy týkajícími se osobních údajů.

Osobní údaje shromážděné na místě sondy-ph-redox-p Piscine.fr jsou zpracovávány podle bezpečných protokolů, které výrazně omezují riziko zachycení nebo zotavení třetími stranami. Při používání našich formulářů však buďte opatrní, abyste nezveřejňovali zbytečné nebo citlivé osobní údaje. Pokud nám chcete tyto informace sdělit, použijte prosím poštovní službu.

 

CO JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?


Pokud jde o vaše osobní údaje, máte řadu práv, a to:

·         Právo na přístup a informace: Máte právo být informováni o zpracování vašich osobních údajů. Máte právo na přístup k těmto osobním údajům a získat jejich kopii.

·         Právo na opravu: máte právo na opravu vašich chybných osobních údajů nebo na doplnění neúplných osobních údajů.

·         Právo na výmaz („právo být zapomenut“): v některých případech máte právo na vymazání vašich osobních údajů.

·         Právo omezit zpracování: v některých případech máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů.

·         Právo na přenositelnost dat: za určitých podmínek máte právo na příjem osobních údajů, které jste poskytli sondě-ph-redox-p Piscine.fr, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tato osobní data jinému správci dat bez překážek ze sondy-ph-redox-p Piscine.fr.

·         Právo na protest proti zpracování: Máte právo kdykoli proti zpracování vašich osobních údajů.

·         Právo kdykoli odvolat váš souhlas se zpracováním na základě vašeho souhlasu: můžete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů odvolat, pokud je toto zpracování založeno na vašem souhlasu.

·         Právo dávat pokyny týkající se použití vašich údajů po vaší smrti.

Pro více informací o svých právech nebo o výkonu těchto práv je třeba na kontaktním formuláři požádat o sondu-ph-redox-pygiène.fr. Před zpracováním vaší žádosti možná budeme muset požádat o prokázání vaší identity a úplné zdůvodnění informací ve vaší žádosti.

V případě potíží souvisejících se správou osobních údajů můžete podat stížnost u příslušného kontrolního úřadu (ve Francii, CNIL: www.cnil.fr) nebo postoupit záležitost příslušným soudům.

Pokud si dotčené osoby nepřejí být předmětem obchodního průzkumu telefonicky, jsou také informovány, že se mohou bezplatně zaregistrovat na seznam námitek proti telefonickému plátnu Bloctel na stránkách www.bloctel.gouv.fr. .

 

KDO KONTAKTOVAT?

V případě jakýchkoli dotazů nebo pochybností týkajících se našeho zpracování a použití vašich osobních údajů nebo pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás na následujících souřadnicích:

- telefonicky na +420 602 429 381 nebo e-mailem: sales@sonde-ph-redox-pygiène.fr

 

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.