Elektromagnetický redox EMEC 220

By : Olivier - Categories : Kvalita sond pH a Redox

11:08

Dobrý den, mám elektromagnetické redoxní èerpadlo EMEC 220, moje øešení Tempon BSD 650 má datum vypršení platnosti 2016, je stále aktivní? Chtìl jsem kalibrovat èerpadlo, protože nepøestává èerpat kapalnou CHL. Moje sonda ète vzhùru nohama, tj. Když ji vložím do vody, zobrazí 750MV a vložím èistý CLH, vrátí se zpìt na 650 a zaène pumpovat. Mám zmìnit øešení nebo sondu nebo obojí? Dìkuji vám za vaši odpovìï

bot: Zpráva o nepøítomnosti 11:09

V tuto chvíli jsme zaneprázdnìni. Pøijmìte prosím naši omluvu. Pokud nám zanecháte svùj e-mail, odpovíme co nejdøíve.

Ahoj

Mohl byste mi sdìlit svùj názor e-mailem, musím si prostudovat upozornìní, abych vám mohl odpovìdìt. Maximálnì do 1 hodiny.

Podle toho, co mi píšete, si myslím, že sonda je vadná.
Ale možná byste to mohli vyzkoušet:
- Vložte sondu do sklenice vody naplnìné vodou z bazénu a poznamenejte si hodnotu.
- Pøidejte CLH a promíchejte a sledujte, zda hodnota klesá.
-A pak pøidejte sùl a zkontrolujte, zda hodnota stoupá.
Pokud to pùjde podle plánu, mùžete mi dát vìk svého katétru?
Nevím, jestli je vaše øešení správné nebo špatné. Možná byla kontaminována. Pokud si objednáte sondu, poskytnu vám øešení 650 mV

11:11 a m

Ahoj,
Øídil jsem se vašimi doporuèeními:
Voda v bazénu: 650 mv
Voda v bazénu + chlor: 650 mv
+ Sùl: 650 mv
Voda mìøená na zkumavce totiž vykazuje vysokou hladinu chloru.
Po vyjmutí sondy z kapaliny se kontrolka na èerpadle zmìní na 750 mV a bliká (pøekraèuje výstražnou zónu.
Pùvodní vìk sondy 5 let)
Posílám vám fotku pumpy, chtìli byste také tu sondu?
sonda-ph-redox-p Piscine.fr 11:11


Ahoj ,
Vypadá to, že je sonda vadná, protože když pøidáte sùl, mìla by hodnota mv stoupat.

EMEC 220EMEC 220 RedoxEMEC 200

Přidat komentář